İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 274616

Ticaret Ünvanı
COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş.

Ticari Merkezi : İstanbul, Ümraniye, Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No: 4 Ümraniye 34776 İstanbul

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN,

15 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu karara istinaden; 15/04/2014 tarihinde, saat: 14:00’de, Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 34776 Ümraniye, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 2013 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar Cetvelleri ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, Bağımsız denetim firması raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve www.ccsd.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, Pay Sahiplerimizin asaleten veya Pay Sahiplerimizin kendilerini temsil edecek kişilere aşağıdaki şekilde ve noter tasdikli olarak vekaletname veya vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname ile birlikte vermeleri hususu ilan olunur.

COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

15 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 • Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi, Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
 • Yönetim Kurulu tarafından verilen 2013 yılı Faaliyet ve Bağımsız Denetim Firması Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
 • Şirket’in 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının görüşülüp onaylanması,
 • Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
 • Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
 • Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı dönem karının dağıtılması hakkındaki teklifine karar verilmesi,
 • Şirketimiz tarafından yıl içerisinde yapılan bağışların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
 • Şirketimiz esas sözleşmesi’nin Ek-1’de yer alan şekliyle tadil edilmesinin onaylanması ve Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınması,
 • Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre faaliyette bulunabilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
 • Kapanış.

YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ


COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi’nin 15 Nisan 2014 günü, 14:00’de Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısında ve/veya nisap bulunmadığı veya erteleme vukubulduğu takdirde müteakip toplantılarda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………………………’i vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

 • Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 • Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
 • Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

 • Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 • Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
 • Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN
 • Adet-Nominal Değeri :………………………….
 • Oyda İmtiyaz olup olmadığı :………………………….
 • Hamiline-Nama yazılı olduğu :………………………….
 • ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

  İMZASI :………………………….

  ADRESİ :………………………….


  NOT : (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

Amaç ve Konu
Madde 3 :
Şirket’in amacı her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dâhil olmak üzere her türlü alkolsüz içecek ile meyve ve sebze konserveleri, meyve usareleri ve esanslarının depolanması, dağıtımı, pazarlaması ve satışı işlerini yapmak ve genel olarak depolama, nakliye, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket bu amaçları gerçekleştirmek için :
(i) Her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dâhil olmak üzere her türlü alkolsüz içecek ile meyve ve sebze konserveleri, meyve usareleri ve esanslarının depolanması, dağıtımı, pazarlaması ve satışı işlerini yapabilir ve genel olarak depolama, nakliye, pazarlama ve dağıtım işleri ile uğraşabilir; her türlü maden ve içme suları, doğal mineralli sular ve doğal kaynak suları için arama ve işletme ruhsatları alabilir, gerekli tesisleri kurabilir ve tüm faaliyetlerini yürütebilir;

ii) Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarrufta ve ithalat, ihracat, temsilcilik, acentelik, distribütörlük, nakliyat, pazarlama, dağıtım vesair ticari faaliyette bulunabilir.

iii) Konusu ile ilgili her nevi taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, kiralayabilir; ifraz ve tevhit işlemleri yapabilir; gayrımenkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı veya irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru edebilir, iktisab edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir; Şirkete ait her nev’i taşınır ve taşınmaz malları satabilir, kiraya verebilir; inşaat yapabilir veya yaptırabilir; Şirket için gerekli taşıt araçlarını satın alabilir, işletebilir, satabilir, kiraya verebilir. Ayni ve şahsi her türlü işlem ve tasarruflarda bulunabilir

iv) Şirket işlerinin gereği olarak mülkiyeti Şirket’e veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir, ipotek, rehin ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir; garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü teminat tesis edebilir veya üçüncü kişi ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek, rehin ve diğer her türlü ayni veya şahsi hakları tesis ve fek edebilir; Şirket üçüncü şahıslara olan borçları nedeni ile üçüncü şahıslar lehine Şirketin işletme adı ve unvanı ile birlikte Şirketin tüm mal varlığı veya münferiden herhangi türden malları ve mali ve bilumum işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir; keza Şirket üçüncü şahıslardaki alacakları nedeni ile, üçüncü hakiki ve hükmi şahısların işletme adı ve unvanı ile birlikte onların tüm mal varlıkları veya münferiden herhangi türden malları ve malı ve bilumum işletme tesisatları üzerine kendi lehine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir.

v) Şirketin işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir.

vi) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler, finansal türev enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve teminat olarak gösterebilir.

vii) Bayilik, acentelik, taşeronluk, komisyonculuk, distribütörlük ve mümessillik anlaşmaları yapabilir, taahhütlere girebilir.

viii) Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, marka, model, teknik bilgi (know – how), ticaret unvanlarını, telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir,

ix) Şirket, yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile gerekli kılınan izinleri almak şartıyla yukarıdaki konularla iştigal eden veya bunların elde edilmesine yardımcı olan yerli ve yabancı başka teşebbüs ve şirketlere iştirak edebilir, yeni şirketler ve her nevi iştirakler kurabilir, mevcut şirketleri devralabilir; iştirakleri lehine kefalet veya garanti verebilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir;

x) Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde sosyal amaçlı vakıfları tek başına veya üçüncü kişilerle birlikte kurabilir; bu vakıflara ve diğer sosyal amaçlı vakıflara kardan pay ayırabilir, bağış yapabilir ve ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 522. maddesine uygun olarak Şirket’in yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurabilir veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ayırabilir.

Şirket yukarıda belirtilmeyen fakat amaç ve konusuna doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerekli veya yararlı görülen diğer faaliyetlerde de bulunabilir. Bu durum Esas Sözleşme değişikliği gerektirdiği takdirde, gereken izinler alındıktan sonra Esas Sözleşme değişikliği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulun onayına sunulur.

Amaç ve Konu
Madde 3 :
Şirket’in amacı her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dâhil olmak üzere her türlü alkolsüz içecek ile meyve ve sebze konserveleri, meyve usareleri ve esanslarının depolanması, dağıtımı, pazarlaması ve satışı işlerini yapmak ve genel olarak depolama, nakliye, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket bu amaçları gerçekleştirmek için :
(i) Her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dâhil olmak üzere her türlü alkolsüz içecek ile meyve ve sebze konserveleri, meyve usareleri ve esanslarının depolanması, dağıtımı, pazarlaması ve satışı işlerini yapabilir ve genel olarak depolama, nakliye, pazarlama ve dağıtım işleri ile uğraşabilir; her türlü maden ve içme suları, doğal mineralli sular ve doğal kaynak suları için arama ve işletme ruhsatları alabilir, gerekli tesisleri kurabilir ve tüm faaliyetlerini yürütebilir

ii) Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarrufta ve ithalat, ihracat, temsilcilik, acentelik, distribütörlük, nakliyat, pazarlama, dağıtım vesair ticari faaliyette bulunabilir.

iii) Konusu ile ilgili her nevi taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, kiralayabilir; ifraz ve tevhit işlemleri yapabilir; gayrımenkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı veya irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru edebilir, iktisab edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir; Şirkete ait her nev’i taşınır ve taşınmaz malları satabilir, kiraya verebilir; inşaat yapabilir veya yaptırabilir; Şirket için gerekli taşıt araçlarını satın alabilir, işletebilir, satabilir, kiraya verebilir. Ayni ve şahsi her türlü işlem ve tasarruflarda bulunabilir

iv) Şirket işlerinin gereği olarak mülkiyeti Şirket’e veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir, ipotek, rehin ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir; garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü teminat tesis edebilir veya üçüncü kişi ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek, rehin ve diğer her türlü ayni veya şahsi hakları tesis ve fek edebilir; Şirket üçüncü şahıslara olan borçları nedeni ile üçüncü şahıslar lehine Şirketin işletme adı ve unvanı ile birlikte Şirketin tüm mal varlığı veya münferiden herhangi türden malları ve mali ve bilumum işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir; keza Şirket üçüncü şahıslardaki alacakları nedeni ile, üçüncü hakiki ve hükmi şahısların işletme adı ve unvanı ile birlikte onların tüm mal varlıkları veya münferiden herhangi türden malları ve malı ve bilumum işletme tesisatları üzerine kendi lehine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir.

v) Şirketin işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir.

vi) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler, finansal türev enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve teminat olarak gösterebilir.

vii) Bayilik, acentelik, taşeronluk, komisyonculuk, distribütörlük ve mümessillik anlaşmaları yapabilir, taahhütlere girebilir.

viii) Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, marka, model, teknik bilgi (know – how), ticaret unvanlarını, telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir,

ix) Şirket, yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile gerekli kılınan izinleri almak şartıyla yukarıdaki konularla iştigal eden veya bunların elde edilmesine yardımcı olan yerli ve yabancı başka teşebbüs ve şirketlere iştirak edebilir, yeni şirketler ve her nevi iştirakler kurabilir, mevcut şirketleri devralabilir; iştirakleri lehine kefalet veya garanti verebilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir;

x) Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde sosyal amaçlı vakıfları tek başına veya üçüncü kişilerle birlikte kurabilir; bu vakıflara ve diğer sosyal amaçlı vakıf ve dernekler ile kurum ve kuruluşlara kardan pay ayırabilir, bağış ve yardım yapabilir ve ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 522. maddesine uygun olarak Şirket’in yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurabilir veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ayırabilir.

Şirket yukarıda belirtilmeyen fakat amaç ve konusuna doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerekli veya yararlı görülen diğer faaliyetlerde de bulunabilir. Bu durum Esas Sözleşme değişikliği gerektirdiği takdirde, gereken izinler alındıktan sonra Esas Sözleşme değişikliği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulun onayına sunulur.

Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.

×
Websitemizi ziyaretiniz esnasında çerez kullanmıyoruz. Kişisel verilerinizin kullanımı hakkında bilgi almak için KVKK Aydınlatma Metinini inceleyebilirsiniz.